przez Kwitnąca Mowa Krzysztof Sztachelski

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kwitnąca Mowa Krzysztof Sztachelski, z siedzibą przy ul. os. Dębina 22b/4, 61-450 Poznań , NIP: 9661332324,  REGON: 523913684, Tel: (+48) 514766472, adres e-mail: terapia@biofeedbackpoznan.com.pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: terapia@biofeedbackpoznan.com.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych

3. Administrator przetwarza dane osobowe:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu realizacji terapii eeg – biofeedback – do czasu zakończenia realizacji usługi;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń;
d) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w celu realizacji terapii eeg – biofeedback związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii – do momentu zakończenia realizacji usługi.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3, w tym w szczególności podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy podatkowe).
Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

5. Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim ich realizacja nie narusza obowiązku zachowania przez psychologa tajemnicy zawodowej,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z wyłączeniem przetwarzania danych pozyskanych przez psychologa w związku z udzielaniem świadczenia usług psychologicznych,
3) w zakresie wynikającym z RODO prawo do sprostowania danych, ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.